Inspektorat weterynarji Powiat wejherowski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Komunikaty

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ!!!

Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605

Przypominamy, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.

Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 30 listopada 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt.

Aby pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

dostępne są wzory dokumentów:

 Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
 Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w
gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605
z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru
świń.

 Główny Lekarz Weterynarii apeluje do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF, o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 30 listopada 2021r. lub pierwszą wysyłką świń planowaną po tej dacie.


 

 

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

 

 

UWAGA HAPAI

1. rozporządzenie Wojewody Pomorskiego 

2. ulotka 

3 . apel do hodowców 

4. pismo stwierdzające ognisko

5. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2017 r.

6. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie 

  

 


  

UWAGA ! ZAGROŻENIE ASF 

 

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?


Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może długo utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików ( w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w stanie rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika? powiat wejherowski obszar wolny od ASF

 • jeżeli to możliwe oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się bez potrzeby do miejsca znalezienia zwłok;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika:

1. na terenach miejskich i wiejskich do władz lokalnych- starosty, burmistrza, wójta

    GMINA CHOCZEWO – Urząd Gminy 58 572-39-40

    GMINA GNIEWINO    -Urząd Gminy - Komendant Straży Gminnej Zygmunt Treder  604 286 607 lub Dyżurny KPP Wejherowo 47 742 97 22 

    GMINA MIEJSKA REDA  – Urząd Miasta Reda  58 678-80-00

    GMINA MIEJSKA RUMIA - Urząd Miasta Rumia 58 679-65-00

    GMINA LINIA  - Urząd Gminy 58 676-85-82

    GMINA LUZINO – Urząd Gminy 58 678-20-68

    GMINA ŁĘCZYCE – Urząd Gminy 58 678-92-14

    GMINA SZEMUD - Urząd Gminy 58 676-44-24 , w weekendy i dni świąteczne Firma Stachtrans tel. 601 996 754 

    GMINA WEJHEROWO – Urząd Gminy 58 677 97 06 , w weekendy i dni świąteczne - Dyżurny KPP Wejherowo 47 742 97 22 , Sołłtysi sołectw położonych w      Gminie Wejherowo  wykaz dostępny pod adresem www.ugwejherowo.pl/solectwa 

    MIASTO WEJHEROWO – Urząd Miasta 58 677-71-03 , alternatywnie : Firma usługowa Mateusz Litwin  517 825 942 lub 502 077 249 

  2. na terenach leśnych do Nadleśnictwa:

    NADLEŚNICTWO CHOCZEWO  58 572-26-00

    NADLEŚNICTWO STRZEBIELINO 58 678-20-77

    NADLEŚNICTWO GDAŃSK 58 667-42-50

    NADLEŚNICTWO WEJHEROWO 58 672-98-01

   3. w przypadku posesji prywatnej bezpośrednio do firmy utylizacyjnej- zajmującej się transportem padłych zwierząt:

   E.RYBACKA Nowy Klincz 58 686-45-24/ 666-357-764

   STACHTRANS Kielno 58 676-17-75

W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS, dane osoby zgłaszającej (w tym numer kontaktowy), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików.

 

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie nie wolno pozostawiać odpadków żywnościowych;

- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

- nie spuszczać psów ze smyczy;

- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są  świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.

 

 

 

 

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie apeluje do producentów żywności działających na wszystkich etapach produkcji "od pola do stołu" do zapoznania się z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa: https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-zywnosci-w-zwiazku-z-koronawirusem..

Dla zainteresowanych, BREXIT bez umowy wyjścia, broszury informacyjne

 

Broszury informacyjne na temat procedur obowiązujących w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w scenariuszu bezumownego brexitu z Unii Europejskiej:

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii


w Wejherowie informuje, iż dnia 5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W rozporządzeniu złagodzono część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:

- utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

- zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
 utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

- wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,
dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 Według nowego prawa zakazane jest: 
 
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyjnym prawie z 20 grudnia 2016 roku. Wchodzi ono w życie 6 kwietnia 2017 roku. 

rozporządzenie - link

       zgłoszenie - link       

                   

 

             ----------------------------------------------------------  

                      

!!UWAGA HODOWCO DROBIU!! 
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz.2091.)

 •  niezbędnym jest dokonanie zgłoszenia utrzymywania drobiu na własne potrzeby do Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • oraz utrzymywanie ptakó w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
  swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu 

 

Wypełniony druk „ Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków” należy:

- złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

- przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie, ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo,

- przesłać drogą e-mail na adres: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

 

Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują się do zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu

 muszą liczyć się z karami finansowymi

w wysokości :

od 779,95 do 7 799,56 zł.

 

 

 UWAGA HODOWCO !!!

            WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - HPAI W POLSCE I UE  

 

W związku z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków - HPAI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zarówno u ptactwa dzikiego jak również na fermach drobiu hodowlanego ,  z dn. 27.12.2016 r. wchodzi w życie  Rozporządzenie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 

do pobrania  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

ULOTKA - HPAI - WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - NJAWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA HODOWCÓW 

 

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI u ptactwa dzikiego i drobiu hodowlanego na terytorium Unii Europejskiej i państw trzecich.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii
         w Wejherowie
lek. wet. Wojciech Trybowski

 

Poniżej linki do TABEL - Noworejestrowane ogniska wysoce zjadliwej Grypy Ptaków -  HPAI w Polsce i UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW PODTYPU H5N8

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków  w woj. zachodniopomorskim oraz  państwach członkowskich UE   istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium  województwa pomorskiego.

 Wirus ptasiej grypy może się charakteryzować następującymi cechami:

 1. wysoki stopień zaraźliwości (choroba rozwija się w stadzie bardzo szybko);
 2. umiarkowana śmiertelność;
 3. występowanie objawów niespecyficznych takich jak:

 

 • apatia,
 • zmniejszone pobieranie paszy i wody,
 • spadek produkcji.

 

  Potencjalnym źródłem zakażenia mogą być dzikie ptaki wędrowne, bytujące w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Stąd też należy pamiętać, że przyczyną pojawienia się zakażenia może być nieodpowiednie zabezpieczenie przed ich dostępem paszy i ściółki oraz obiektów,                w których utrzymywany jest drób.

NAJBARDZIEJ WRAŻLIWE SĄ INDYKI I KURY.

GĘSI I KACZKI,  W ZNACZNIE MNIEJSZYM STOPNIU.

U DROBIU MOŻLIWY RÓWNIEŻ PRZEBEG BEZOBJAWOWY.

W związku z powyższym, jako hodowcy drobiu powinni Państwo podjąć działania mające na celu aktywną ochronę swoich ferm przed możliwością zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

 

Do działań takich należy zaliczyć:

 1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków,           w  celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Dotyczy to w szczególności ferm zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.
 2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia na fermę wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem (hodowcy oraz zatrudniony personel).
 3. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.
 4. Sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.
 5. Niezwłoczne informowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii                          o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej.

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk,  listopad  2016 r.     Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ !!!

 

 

 

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ1. KAŻDY UBÓJ GOSPODARCZY NALEŻY ZGŁOSIĆ
MIN. 24H PRZED JEGO DOKONANIEM LEKARZOWI TERENOWEMU LUB BEZPOŚREDNIO POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII

2. MIĘSO PODDAJE SIĘ BADANIU W KIERUNKU WŁOŚNI

3. ISTNIEJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRZEBANIA ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I TOWARZYSZĄCYCH.

4. PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD
BIOASEKURACJ W GOSPODARSTWIE:
MATY DEZYNFEKCYJNE, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI BIEŻĄCEJ, ZABEZPIECZENIE GOSPODARSTWA PRZEZ WSTĘPEM OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH.Za nieprzestrzeganie tych obowiązków przepisy prawa przewidują kary pieniężne.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                 

 

                                     KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z 12.08.2016 r.  -KILK-

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
komunikatwet.jpg 591.73K 2016-08-24 10:02:04
tabela AI (data) UE kraje trzecie 1.pdf 215.32K 2016-12-01 12:29:09
tabela AI (data) UE kraje trzecie 2.pdf 266.92K 2016-12-01 12:29:13
tabela AI (data) UE kraje trzecie 3.pdf 207.67K 2016-12-01 12:29:20
tabela AI (data) UE kraje trzecie 5.pdf 228.14K 2016-12-01 12:29:26
tabela nt. AI.pdf 886.12K 2016-12-01 12:29:35
tabela AI (data) UE kraje trzecie 6.pdf 250.38K 2016-12-06 10:02:09
tabela HPAI i in. 2.12.2016.pdf 1.42M 2016-12-06 10:02:13
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU.docx 141.67K 2016-12-21 20:54:11
3.12.2016 - 7.12.2016 Informacje nt. występowania grypy ptaków (AI) i innych chorób ptaków w państwach członkowskich UE i państwach trzecich.pdf 226.79K 2016-12-21 20:56:57
Dane za okres 8.12. - 12.12. 2016 r. Informacje nt. występowania grypy ptaków (AI) i innych chorób ptaków w państwach członkowskich UE i państwach trze (1).pdf 223.01K 2016-12-21 20:56:57
rozporządenie o zakazach i nakazach dla hodowców w związku z HPAI.pdf 102.21K 2016-12-22 14:07:25
Raport ADNS AI dane za okres 6.01 - 10.01.2017.pdf 227.55K 2017-01-12 09:47:00
ADNS AI dane za okres 31.12.2016 r. - 4.01.2017 r.pdf 226.47K 2017-01-12 09:49:04
Raport ADNS AI za dzień 05.01.2017r.pdf 214.36K 2017-01-12 09:49:04
rozp. z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf 233.66K 2017-04-07 11:44:05
Brexit_Przedsiebiorcy.pdf 152.69K 2019-10-28 09:43:20
Brexit_Export.pdf 219.16K 2019-10-28 09:43:20
Brexit_Import_ulotka.pdf 232.68K 2019-10-28 09:43:21
Brexit_Import_ulotka.pdf 232.68K 2019-10-28 09:43:27
Fak834_2019.pdf 11.59K 2020-01-29 09:09:16
11 ognisko HPAI.pdf 164.52K 2021-02-04 10:31:35
D20170722.pdf 98.58K 2021-02-04 10:31:46
rozporzadzenie.pdf 106.52K 2021-02-04 10:32:53
sk0053.pdf 151.13K 2021-02-04 10:44:20
ulotka HPAI.pdf 495.02K 2021-02-04 10:45:10
Rozp. PLW HPAI.pdf 263.10K 2021-02-25 20:36:38
1.Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605.docx 24.53K 2021-10-26 14:12:27
2.Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605.docx 277.45K 2021-10-26 14:12:30
3.Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605.docx 27.48K 2021-10-26 14:12:33
Informacja RWK 2021_605_ (003).pdf 120.58K 2021-10-26 14:12:41

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2016-08-24 10:03:22
Utworzył(a): Mateusz Kurpet
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-05 12:39:32
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ