Inspektorat weterynarji Powiat wejherowski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Komunikaty

 

 

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie apeluje do producentów żywności działających na wszystkich etapach produkcji "od pola do stołu" do zapoznania się z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa: https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-zywnosci-w-zwiazku-z-koronawirusem..

Dla zainteresowanych, BREXIT bez umowy wyjścia, broszury informacyjne

 

Broszury informacyjne na temat procedur obowiązujących w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w scenariuszu bezumownego brexitu z Unii Europejskiej:

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii


w Wejherowie informuje, iż dnia 5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W rozporządzeniu złagodzono część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:

- utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

- zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
 utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

- wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,
dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 Według nowego prawa zakazane jest: 
 
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyjnym prawie z 20 grudnia 2016 roku. Wchodzi ono w życie 6 kwietnia 2017 roku. 

rozporządzenie - link

       zgłoszenie - link       

                   

 

             ----------------------------------------------------------  

                      

!!UWAGA HODOWCO DROBIU!! 
Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz.2091.)

 •  niezbędnym jest dokonanie zgłoszenia utrzymywania drobiu na własne potrzeby do Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • oraz utrzymywanie ptakó w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości
  swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu 

 

Wypełniony druk „ Zgłoszenie miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków” należy:

- złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

- przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie, ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo,

- przesłać drogą e-mail na adres: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

 

Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują się do zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu

 muszą liczyć się z karami finansowymi

w wysokości :

od 779,95 do 7 799,56 zł.

 

 

 UWAGA HODOWCO !!!

            WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - HPAI W POLSCE I UE  

 

W związku z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków - HPAI na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zarówno u ptactwa dzikiego jak również na fermach drobiu hodowlanego ,  z dn. 27.12.2016 r. wchodzi w życie  Rozporządzenie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 

do pobrania  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

ULOTKA - HPAI - WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - NJAWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA HODOWCÓW 

 

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI u ptactwa dzikiego i drobiu hodowlanego na terytorium Unii Europejskiej i państw trzecich.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii
         w Wejherowie
lek. wet. Wojciech Trybowski

 

Poniżej linki do TABEL - Noworejestrowane ogniska wysoce zjadliwej Grypy Ptaków -  HPAI w Polsce i UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW PODTYPU H5N8

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków  w woj. zachodniopomorskim oraz  państwach członkowskich UE   istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium  województwa pomorskiego.

 Wirus ptasiej grypy może się charakteryzować następującymi cechami:

 1. wysoki stopień zaraźliwości (choroba rozwija się w stadzie bardzo szybko);
 2. umiarkowana śmiertelność;
 3. występowanie objawów niespecyficznych takich jak:

 

 • apatia,
 • zmniejszone pobieranie paszy i wody,
 • spadek produkcji.

 

  Potencjalnym źródłem zakażenia mogą być dzikie ptaki wędrowne, bytujące w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Stąd też należy pamiętać, że przyczyną pojawienia się zakażenia może być nieodpowiednie zabezpieczenie przed ich dostępem paszy i ściółki oraz obiektów,                w których utrzymywany jest drób.

NAJBARDZIEJ WRAŻLIWE SĄ INDYKI I KURY.

GĘSI I KACZKI,  W ZNACZNIE MNIEJSZYM STOPNIU.

U DROBIU MOŻLIWY RÓWNIEŻ PRZEBEG BEZOBJAWOWY.

W związku z powyższym, jako hodowcy drobiu powinni Państwo podjąć działania mające na celu aktywną ochronę swoich ferm przed możliwością zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

 

Do działań takich należy zaliczyć:

 1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków,           w  celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Dotyczy to w szczególności ferm zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.
 2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia na fermę wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem (hodowcy oraz zatrudniony personel).
 3. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.
 4. Sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.
 5. Niezwłoczne informowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii                          o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej.

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk,  listopad  2016 r.     Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ !!!

 

 

 

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM NA TERYTORIUM POLSKI AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ1. KAŻDY UBÓJ GOSPODARCZY NALEŻY ZGŁOSIĆ
MIN. 24H PRZED JEGO DOKONANIEM LEKARZOWI TERENOWEMU LUB BEZPOŚREDNIO POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII

2. MIĘSO PODDAJE SIĘ BADANIU W KIERUNKU WŁOŚNI

3. ISTNIEJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRZEBANIA ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I TOWARZYSZĄCYCH.

4. PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD
BIOASEKURACJ W GOSPODARSTWIE:
MATY DEZYNFEKCYJNE, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI BIEŻĄCEJ, ZABEZPIECZENIE GOSPODARSTWA PRZEZ WSTĘPEM OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH.Za nieprzestrzeganie tych obowiązków przepisy prawa przewidują kary pieniężne.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                 

 

                                     KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII z 12.08.2016 r.  -KILK-

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
komunikatwet.jpg 591.73K 2016-08-24 10:02:04
tabela AI (data) UE kraje trzecie 1.pdf 215.32K 2016-12-01 12:29:09
tabela AI (data) UE kraje trzecie 2.pdf 266.92K 2016-12-01 12:29:13
tabela AI (data) UE kraje trzecie 3.pdf 207.67K 2016-12-01 12:29:20
tabela AI (data) UE kraje trzecie 5.pdf 228.14K 2016-12-01 12:29:26
tabela nt. AI.pdf 886.12K 2016-12-01 12:29:35
tabela AI (data) UE kraje trzecie 6.pdf 250.38K 2016-12-06 10:02:09
tabela HPAI i in. 2.12.2016.pdf 1.42M 2016-12-06 10:02:13
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU.docx 141.67K 2016-12-21 20:54:11
3.12.2016 - 7.12.2016 Informacje nt. występowania grypy ptaków (AI) i innych chorób ptaków w państwach członkowskich UE i państwach trzecich.pdf 226.79K 2016-12-21 20:56:57
Dane za okres 8.12. - 12.12. 2016 r. Informacje nt. występowania grypy ptaków (AI) i innych chorób ptaków w państwach członkowskich UE i państwach trze (1).pdf 223.01K 2016-12-21 20:56:57
rozporządenie o zakazach i nakazach dla hodowców w związku z HPAI.pdf 102.21K 2016-12-22 14:07:25
Raport ADNS AI dane za okres 6.01 - 10.01.2017.pdf 227.55K 2017-01-12 09:47:00
ADNS AI dane za okres 31.12.2016 r. - 4.01.2017 r.pdf 226.47K 2017-01-12 09:49:04
Raport ADNS AI za dzień 05.01.2017r.pdf 214.36K 2017-01-12 09:49:04
rozp. z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.pdf 233.66K 2017-04-07 11:44:05
Brexit_Przedsiebiorcy.pdf 152.69K 2019-10-28 09:43:20
Brexit_Export.pdf 219.16K 2019-10-28 09:43:20
Brexit_Import_ulotka.pdf 232.68K 2019-10-28 09:43:21
Brexit_Import_ulotka.pdf 232.68K 2019-10-28 09:43:27
Fak834_2019.pdf 11.59K 2020-01-29 09:09:16

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2016-08-24 10:03:22
Utworzył(a): Mateusz Kurpet
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-29 11:05:18
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ